Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych Kupujących naszego E-sklepu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszego E-Sklepu.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej E-Sklepem). Jako E-Sklep należy rozumieć stronę internetową: www.smartoffice-online.pl, której operatorem jest Smartoffice Justyna Tomkiewicz, 19-300 Ełku, przy ul. Słowackiego 1/3.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych zawartych w E-Sklepie jest:
Smartoffice Justyna Tomkiewicz
ul. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełku
NIP: 8481681436, REGON: 146118665

Cel przetwarzania

1. Smartoffice przetwarza dane osobowe Kupujących, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach E-Sklepu.
E-Sklep może zbierać dane osobowe podane w formularzu przez Kupujących w celu:

a. dokonania procesu rejestracji w E-Sklepie,
b. realizacji zamówień,
c. kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
d. tworzenia konta do logowania w E-sklepie,
e. wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
f. udziału w konkursach organizowanych przez Smartoffice,
g. rekrutowania na wybrane stanowiska pracy,
h. rozpatrywania reklamacji, zwrotów i braków w dostawie,
i. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Kupujących, do celów podatkowych i rachunkowych.

2. E-Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [odnośnik do polityki plików “cookies”],
c. poprzez gromadzenie logów serwera WWW.

Rodzaj przetwarzanych danych

1. E-Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Kupujących.
E-Sklep może poprosić Kupujących o podanie w formularzu następujących danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy:

a. imię, nazwisko, nazwa firmy;
b. adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji;
c. ulica nr domu/lokalu;
d. kod, miejscowość;
e. e-mail;
f. numer telefonu;
g. numer NIP, REGON;
h. identyfikatory Kupującego i hasło.

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Kupującego prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
3. Informacje o niektórych zachowaniach Kupujących podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupującego (referer link) – w przypadku gdy przejście do E-sklepu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Kupującego,
g. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Podstawa prawna przetwarzania

1. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Smartoffice, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Smartoffice.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Kupujących E-Sklepu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości E-Sklepu. Mają one na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
5. Smartoffice stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Kupujących. Dodatkowo E-Sklep został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Kupującym korzystającym z usług oferowanych przez E-Sklep, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Kupujących. Aby chronić dane osobowe Kupujących, Smartoffice podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Kupujących, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Kupującego i hasła. Kupujący może w dowolnym czasie zmienić hasło.
6. Administrator danych zapewnia Kupującego dostęp do danych osobowych, wgląd do treści danych oraz możliwości ich modyfikacji, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji E-Sklepu.

Prawa Kupującego

1. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

a. w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Kupującego a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
b. w każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w E-Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
c. w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta w E-Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
d. możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
c. w każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
d. możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
e. w każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Smartoffice narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

a. wiadomości e-mail na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl
b. telefonicznie: 87 610 14 46
c. listownie na adres: ul. Słowackiego 1/3, 19-300 Ełku

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

1. Smartoffice może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Smartoffice, w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Smartoffice (ostatnie dotyczy Kupujących, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Dane osobowe Kupujących, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
3. Smartoffice nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. E-Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w E-Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
5. Kupujący dokonujący zakupu w E-Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.
6. W E-Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od E-Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez E-Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
7. Właściciel E-Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w E-Sklepie.

Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Polityka cookies

1. E-Sklep korzysta z plików cookies. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
2. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Kupujących ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w E-Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Kupujących.
3. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność E-sklepu.

Newsletter

1. Kupujący ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Kupującego o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.

Plugin Facebooka

1. Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
2. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

1. Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
2. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Kupującego jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Kupującego w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
3. Kupujący może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Kupujący może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu